XXVII Wojewódzkie Biegi Przełajowe „Szlakami Jana z Jani”

Kociewski Cykl Biegowy 2022

1. Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji im. Stanisława Muchy w Smętowie Granicznym

Urząd Gminy Smętowo Graniczne

Pomorskie Zrzeszenie LZS

SKF LZS „POGOŃ” Smętowo Gr.

2. Patronat Medialny:

Radio Głos

Gazeta Kociewska

Wieści z Kociewia

3. Termin i miejsce:

14 maja 2022 r. (sobota) godz. 11.00 – Kościelna Jania, gmina Smętowo Graniczne.

Start biegu głównego 6,5km godz. 11.30 (limit czasu 60 min)

Start biegów towarzyszących godz. 12.30

4. Cel imprezy

Popularyzacja i upowszechnianie biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gmin i małych miasteczek w województwie pomorskim.

Uczczenie pamięci wybitnego patrioty Ziemi Kociewskiej – pierwszego wojewody pomorskiego Jana z Jani jako postaci historycznej.

5. Kategorie wiekowe i uczestnicy:

1.Generalna biegu – kobiet i mężczyzn

2. Miejsca I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych wśród kobiet i mężczyzn

3. Prowadzona będzie klasyfikacja (zgodnie z Regulaminem Kociewskiego Cyklu Biegowego2022)

Kobiety

K – 16-19 lat, 20-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60 i więcej

Mężczyźni:

M – 16-19 lat,20-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70 i więcej

4. Do punktacji ogólnej Kociewskiego Cyklu Biegowego wchodzi 6 z 8 najlepszych biegów cyklu

Klasyfikacja Generalna Kociewskiego Cyklu Biegowego
Za miejsca w poszczególnych biegach zawodnik zdobywa punkty wg klucza:
1m – 1 pkt.
2m – 2 pkt.
3m – 3 pkt.

5. Najlepszy zawodnik i zawodniczka z Gminy Smętowo

KategoriaDystans
Przedszkolaki do 5 lat100 m
Dziewczynki 5 – 6 lat200 m
Dziewczynki 7 – 9 lat400 m
Dziewczynki 10 – 12 lat600 m
Dziewczynki 13 – 15 lat800 m
Chłopcy 5 – 6 lat200 m
Chłopcy 7 – 9 lat400 m
Chłopcy 10 – 12 lat800 m
Chłopcy 13 – 15 lat1000 m

7. Opłaty za start

1. Wysokość opłat

bieg główny na odcinku 6.5 km opłata startowa wynosi:

14.03. do 14.04. w wysokości: 40zł

od 15.04 do 13.05 w wysokości 45 zł

14 maja tj.w dniu biegu w wysokości 55 zł (jeżeli maksymalny limit wszystkich zapisanych zawodników nie przekroczy 150 uczestników )

biegi dziecięce – bezpłatnie

2. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego bluemedia

3. W przypadku dokonania opłaty startowej w wysokości większej niż określona w tabeli opłat Organizator na wniosek zainteresowanej osoby dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne.

4. Organizator nie ma obowiązku wystawienia rachunku jeżeli żądanie jego wystawienia zgłoszone zostało niezgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DZ. U. 2017.177.1054 j. t.)

5. Opłata startowa powinna być wniesiona i zaksięgowana na koncie Organizatora w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia i nie później niż 12.05.2022. W przeciwnym wypadku zgłoszenie zostanie anulowane.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

7. Dowodem dokonania skutecznej rejestracji jest pojawienie się danych zawodnika na liście startowej z potwierdzoną płatnością.

8. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach, nieukończenia zawodów lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Sposób przeprowadzenia zawodów:

1. Biuro zawodów znajduje się na boisku sportowym w Kościelnej Jani, gm. Smętowo Graniczne

2. Biuro czynne w dniu zawodów od godz. 9.30

3. Wydawanie pakietów startowych i numerów startowych od godz. 9.30

4. Uczestnicy startują z numerami otrzymanymi od organizatora,

organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu

5. Udział w zawodach zaczynamy biegiem głównym na dystansie 6,5 km następnie biegami dziecięcymi startami od najmłodszych zawodników.

9. Nagrody

1. Po zakończeniu Biegu Głównego na 6, 5 km zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody:

a) puchary i nagrody finansowe za zajęcie miejsca I-IIIw klasyfikacji open kobiet i mężczyzn

b) pucharyza zajęcie miejsca w klasyfikacji kobiet i mężczyzn w poszczególnych kategoriach wiekowych i dodatkowych

c) Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób wystartowali oraz ukończyli zawody

2. Nagrody nie dublują się, co oznacza, że osoby nagrodzone w kategorii open nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych. Nie dotyczy to kategorii dodatkowych.

3. Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów.

9. Zasady finansowania:

Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.

Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

10. Postanowienia końcowe:

1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

2.Pomiar czasu dokonany zostanie przy użyciu czipów, które zawodnik jest zoobowiązany przyczepić do buta.

3.Zawodnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu tułowia. Numer startowy musi być widoczny przez okres Biegu Głównego. Zakrycie lub usunięcie numeru startowego skutkować będzie dyskwalifikacją.

4.Na trasy zawodów zabrania się wprowadzania zwierząt, a także wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą dyskwalifikacji. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub zdyskwalifikowania go w jego trakcie.

5. Zawodnik w czasie zawodów nie może opuszczać i powracać na trasę pod karą dyskwalifikacji.

6.Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu od momentu startu do momentu zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy. Decyzje podjęte przez obsługę medyczną, co do udziału zawodnika w Biegu Głównym są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.

7.Zgłoszenie uczestnika do zawodów, wpisywane w ramach rejestracji dane, w tym osobowe, zakończone przesłaniem do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu Głównego na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby związane z organizowaną imprezą oraz w przypadku wyrażenia opcjonalnie przez uczestnika ,zgody na przesyłanie do uczestnika informacji/komunikatów dotyczących poszczególnych biegów. Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,(tj. Dz.U 2002, Nr. 101, poz.926). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora, przy czym wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją Biegu Głównego uniemożliwia uczestnikowi start.

8. Uczestnicy zawodów zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu imprezy, powoływanie się na brak znajomości regulaminu nie będzie uznany, jako usprawiedliwienie braku jego przestrzegania i stosowani się do niego.

9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziów zawodów oraz dyrektora ds. sportowych zawodów

10. Informacje dotyczące Biegu Głównego i imprez towarzyszących można uzyskać pod adresem: www.goksirsmetowo.pl, • https://www.facebook.com/KociewskiCyklBiegowy2022

11. Informacje dotyczące zapisów elektronicznych i opłat startowych można uzyskać pod adresami https://elektronicznezapisy.pl/

12. Wyniki Biegu Głównego dostępne będą na https://elektronicznezapisy.pl/ oraz https://www.facebook.com/KociewskiCyklBiegowy2022

. Regulamin został zatwierdzony przez:

Dyrektora GOKSiR Smętowo Bartłomieja Kozłowskiego

Prezesa SKF LZS Pogon Smętowo Franciszka Kaszubowskiego