mISTRZOSTWA kASZUB W nORDIC wALKING I bIEG

MISTRZOSTWA KASZUB W NORDIC WALKING ORAZ W BIEGU NA 5 KM, DZIEMIANY

WYNIKI:

=============================

REGULAMIN 

MISTRZOSTW KASZUB NORDIC WALKING ORAZ BIEGU NA 5 KM

SZTAFETOWE MISTRZOSTWA KASZUB – 5KM

DZIEMIANY 29.08.2021r.

ORGANIZATORZY:

 1. GMINA DZIEMIANY
 2. ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH ”VALDANO”

CEL:

Naszym priorytetem jest zachęcenie jak największej liczby uczestników do aktywności fizycznej wśród mieszkańców Polski, w każdym wieku i na każdym poziomie, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, którzy chcą integrować się ze społeczeństwem pełnosprawnym. Niezależnie od formy, doświadczenia i ilości pokonanych kilometrów.

 1. Propagowanie aktywności fizycznej prorodzinnej oraz zdrowego stylu życia dzięki Nordic Walking.
 2. Propagowanie aktywnych form wypoczynku i uczestnictwa w zamierzeniach sportu powszechnego.
 3. Wyłonienie najlepszych zawodników w kategoriach open oraz kategoriach wiekowych.
 4. Upowszechnianie marszu Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu.
 5. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Polski, danego regionu i okolic.
 6. Promocja Regionu Kaszubskiego oraz Gminy Dziemiany.

PATRONAT HONOROWY:

Wójt Gminy Dziemiany Leszek Pobłocki

PARTNERZY:

Nadleśnictwo Lipusz

Stowarzyszenie „Błękitni” Nordic Walking Dziemiany

Ośrodek Kultury w Dziemianach

Domki nad jeziorem www.wakacjenakaszubach.pl

PATRONAT MEDIALNY:

dziemiany.pl

Kurier Kaszubski

kościerski.info

pieknekaszuby.pl

SPONSORZY:

DATA, MIEJSCE I RAMOWY PROGRAM MINUTOWY:

Zawody odbędą się dnia 29.08.2021 r. tj. niedziela na terenie domków nad jeziorem www.wakacjenakaszubach.pl przy ul. Leśnej 6 w Dziemianach. 

1.Otwarcie Biura Zawodów NW8.00 – 9.30Indywidualny K i M 5 km
2.Otwarcie Biura Zawodów NW8.00 – 12.30Sztafety K i M 5 km
3.Rozgrzewka i pokaz techniki NW  9.31 – 9.45Instruktor NW
4.Oficjalne Otwarcie Mistrzostw Kaszub9.50 – 9.55Gospodarz imprezy
5.START 5 km NW10.001. Mężczyźni 2. Kobiety
6.Otwarcie Biura Zawodów Biegu11:00 – 12:15Indywidualny K i M 5 km
7.Rozgrzewka  12:15 – 12:30Instruktor
8.START 5 km Bieg12:301. Mężczyźni 2. Kobiety
9.START Sztafety „M” 5 km13.30Mężczyźni
10.START Sztafety „K” 5 km14.30Kobiety
11.Ceremonia zakończenia oraz wręczenia nagród Mistrzostw Kaszub16.00Gospodarze imprezy

Zawodnicy proszeni są o ustawienie się na starcie 10 minut przed startem konkurencji.

DYSTANSE i KONKURENCJE MISTRZOSTW KASZUB NORDIC WALKING:

Uczestnicy startują na 1 dystansie i 2 konkurencjach:

 1. 5 km (Kobiety i Mężczyźni)
 2. 5 km (Sztafety Kobiet i Mężczyzn) uczestnik w sztafecie pokonuje 1 km!!!

Sztafety dzielimy na:

 • Kobiece: 5 kobiet w drużynie, każda uczestniczka pokonuje dystans 1 kilometra.
 • Męskie: 5 mężczyzn w drużynie, każdy uczestnik pokonuje dystans 1 kilometra.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW ORAZ OPŁATA STARTOWA:

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie eletronicznezapisy.pl , oraz bezpośrednio w biurze zawodów w formie gotówki. 
 2. Zawodnicy dokonując rejestracji oraz startując w zawodach, oświadczają, że biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Rejestracja traktowana jest jako przyjęcie warunków Regulaminu. 
 3. Uczestnictwo w imprezie jest jednakowo odpłatne na wszystkich dystansach.

            W zależności od terminu zapisów wynosi odpowiednio:

Opłaty startowe podczas rejestracji elektronicznej:

– start Nordic Walking K i M – 40,00 zł.

– start sztafet – opłata startowa za sztafetę drużynową (5 osób) – 100,00 zł.

Opłata startowa w dniu zawodów:

– start Nordic Walking K i M – 80,00 zł.

– start sztafet – opłata startowa za sztafetę drużynową (5 osób) – 200,00 zł.

 1. ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE PRZYJMOWANE BĘDĄ DO 3 DNI PRZED ZAWODAMI!!! Zawody odbywać się będą w niedzielę, dlatego zgłoszenia elektroniczne będą otwarte do czwartku, do godziny 22.00 dnia 26.08.2021r.!!! 
 2. Za ostateczne i kompletne zgłoszenie elektroniczne uważa się poprawne wypełnienie i przesłanie przez uczestnika formularza zgłoszenia wraz z zaksięgowaną opłatą startową wg wskazań dat i stawek z pkt. 8,. na konto organizatora. 
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika lub innych zawodów. 
 4. W przypadku opłaty w formie tradycyjnego przelewu na konto, należy w biurze zawodów okazać dowód wpłaty. W przypadku przelania zbyt małej kwoty zgłoszenia lub wpłaty nie w terminie, zgłoszenie jest nieważne. 
 5. Opłatę startową w formie tradycyjnego przelewu należy wpłacać na następujące konto bankowe w tytule podając: „imię nazwisko uczestnika oraz jaki preferowany jest start” wygenerowany przez platformę zapisową wskazaną w informacji e-mail.:

Organizacja Imprez Sportowych „Valdano”

ING: 07 1050 1764 1000 0097 2221 9137

Z dopiskiem: imię i nazwisko plus start NW, start Bieg lub sztafeta NW!

BIURO I TRASA ZAWODÓW:

 1. Biuro zawodów będzie zlokalizowane na terenie domków nad jeziorem wakacjenakaszubach.pl przy ul. Leśnej 6 w Dziemianach.
 2. Trasa zawodów to pętla o długości 2,5 kilometra oraz sztafetowa pętla 1 km. Trasy będą dokładnie oznaczone. Atutem tych wszystkich dystansów będzie piękna naturalna trasa!
 3. Limit czasu dla każdej konkurencji na dystansie 5 km wynosi 1 h. (słownie: sześćdziesiąt minut). Lecz jeśli Zawodnicy pojawią się powyżej limitu czasu, będą także klasyfikowani. 
 4. Punkt medyczny będzie obsługiwany przez ratowników medycznych.

NA TRASIE MARSZU NORDIC WALKING ORAZ BIEGU MOGĄ ZNAJDOWAC SIĘ TYLKO OSOBY POSIADAJĄCE NUMER STARTOWY PRZYPIĘTY Z PRZODU DO KOSZULKI STARTOWEJ.

KLASYFIKACJA MISTRZOSTW KASZUB NORDIC WALKING ORAZ BIEGU 

 1. KLASYFIKACJA OPEN 5 km: 
OPENKOBIETYNiespodzianka1 – 3
OPENMĘŻCZYZNINiespodzianka1 – 3
 1. KLASYFIKACJA W KATEGORIACH WIEKOWYCH KOBIET i MĘŻCZYZN: 
KAT.:ROCZNIK:NAGRODY:MIEJSCA:
Do 11 r.ż.roczniki do 2010Niespodzianka1 – 3
K-12/15roczniki 2009-2006Niespodzianka1 – 3
K-16/19roczniki 2005-2002Niespodzianka1 – 3
K-20roczniki 2001-1997Niespodzianka1 – 3
K-25roczniki 1996-1992Niespodzianka1 – 3
K-30roczniki 1991-1987Niespodzianka1 – 3
K-35roczniki 1986-1982Niespodzianka1 – 3
K-40roczniki 1981-1977Niespodzianka1 – 3
K-45roczniki 1976-1972Niespodzianka1 – 3
K-50roczniki 1971-1967Niespodzianka1 – 3
K-55roczniki 1966-1962Niespodzianka1 – 3
K-60roczniki 1961-1957Niespodzianka1 – 3
K-65roczniki 1956-1952Niespodzianka1 – 3
K-70roczniki 1951 i starsze/iNiespodzianka1 – 3
 1. KLASYFIKACJA SZTAFETOWA NORDIC WALKING KOBIET i MĘŻCZYZN: 
KAT.:SZTAFETYNAGRODY:MIEJSCA:
OPENDAMSKANiespodzianka1 – 3
OPENMĘSKANiespodzianka1 – 3

Uwaga:

Zaliczając zawodnika do odpowiedniej kategorii wiekowej, przyjmuje się rok urodzenia na rok kalendarzowy 2021, a nie dokładną datę urodzenia. 

Zawodnicy dekorowani w klasyfikacji OPEN nie są wyróżniani w kategorii wiekowej. 

Po zakończeniu marszu Nordic Walking oraz biegu – dla każdego uczestnika medal pamiątkowy.

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach Kaszub jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl lub bezpośrednio w Biurze Zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu 200 – 400 uczestników Mistrzostw Kaszub. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji jak również zwiększenia tego limitu. 
 3. Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019, poz. 1781) Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w GP Polski NW na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Chyba, że zostanie zastrzeżona autoryzacja. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji. 
 4. Odbiór Numerów Startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia (po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i uiszczeniu opłaty startowej). W celu odbioru Numeru Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji oraz podpisać formularz rejestracyjny. Numer Startowy może również odebrać osoba upoważniona z własnym dowodem tożsamości oraz podpisanym oświadczeniem. Formularz oświadczenia będzie dostępny na elektronicznezapisy.pl. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Numeru Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów. 
 5. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Mistrzostwach Kaszub. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Mistrzostwa Kaszub, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w zawodach w przypadku, gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Mistrzostwach Kaszub łączy się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Mistrzostwach Kaszub i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Mistrzostwach Kaszub z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora. 
 6. Numer musi być umocowany wyłączni z przodu stroju startowego. Brak numeru, nieprawidłowe umocowanie lub jego modyfikacja będą skutkowały dyskwalifikacją. Osoby, które pomaszerują z numerem innej osoby zostaną. Dotyczy to również osoby, która numer przekazała. 
 7. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play. 
 8. Protesty można składać wyłącznie pisemnie, po wpłaceniu kaucji 100 PLN, do Organizatora w ciągu 15 minut od zakończenia Mistrzostw Kaszub. Inne formy nie będą rozpatrywane. W przypadku nieuwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi. 
 9. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn nie zależnych od organizatora (np. klęka żywiołowa, wprowadzenia żałoby narodowej, stanu wyjątkowego itp.) koszty opłaty startowej nie będą zwracane.