II KOCIEWSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI – 5 km, OSIEK

REGULAMIN
II Kociewski Bieg Niepodległości – Osiek 11 listopada 2021
I. Organizatorzy i Partnerzy:
1. Organizator: Gmina Osiek.
2. Partnerzy: LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz, Pomorskie Zrzeszenie LZS Gdańsk,
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Turystyki „Kociewiak” Tczew, Starostwo
Powiatowe w Starogardzie Gdańskim.
II Cele biegu
1. Upamiętnienie odzyskania przez Polskę Niepodległości.
2. Promocja Gminy Osiek.
3. Promocja zdrowego stylu życia poprzez bieg dla zdrowia.
III Termin i miejsce
1. Osiek, dnia 11.11.2021 r.
2. Start biegu: ul. Strażacka 1, 83-221 Osiek (przy remizie OSP Osiek) 11.11.2021 r. –
godzina 12.00.
3. Biuro Biegu mieścić się będzie w namiocie przy budynku OSP, ul. Strażacka 1,
83-221 Osiek, czynne w godz. 9.00-11.30.
IV Trasa biegu
Dystans 5,7 km ulicami Osieka oraz drogami gruntowymi i leśnymi.Podczas biegu należy
zwrócić uwagę na bezpieczeństwo innych uczestników.

START → OSIEK, UL. STRAŻACKA 1 – UL. PARTYZANTÓW KOCIEWSKICH –
DROGA POWIATOWA nr 2720G W KIERUNKU WIERZBIN – W LEWO W KIERUNKU
DOBREGO BRATA – UL. PARTYZANTÓW KOCIEWSKICH – UL. KWIATOWA
–UL. PARTYZANTÓW KOCIEWSKICH –UL. STRAŻACKA →META.
V Klasyfikacje biegu
Klasyfikacje prowadzone będą w następujących kategoriach:

1. Generalna Kobiet i Mężczyzn OPEN.
2. Wiekowe:
Mężczyźni: Kobiety:

M – 16-19 K – 16-19
M – 20-29 K – 20-29
M – 30-39 K – 30 – 39
M – 40-49 K – 40-49
M – 50-59 K – 50-59
M – 60-69 K – 60 i więcej
M – 70 i starsi
3. Kategoria Team Rodzinny – 2 osoby.
4. Team Drużyn – 5 osób (3M + 2K).
5. Kategoria Para Małżeńska.
6. IV Biegowe Grand Prix Kociewia 2021 (wyniki biegu zaliczane są do klasyfikacji
IV Biegowego Grand Prix Kociewia).
VI Pomiar czasu
1. Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych. Wszelkie
klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto liczonych od momentu
przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety przez każdego uczestnika.
2. Aby pomiar czasu był skuteczny należy otrzymany (wypożyczony nieodpłatnie
w biurze zawodów) elektroniczny chip umieścić na prawej lub lewej nodze tak,
aby finalnie znajdował się on maksymalnie około 20cm od podeszwy stopy/buta.
VII Nagrody i inne świadczenia
1. Trzy pierwsze osoby w kategoriach generalnych OPEN kobiet i mężczyzn
otrzymają puchar i nagrodę rzeczową.
2. W kategoriach wiekowych K i M oraz pozostałych – miejsca I – III puchary.
3. Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej OPEN, nie będą
nagrodzeni w kategoriach wiekowych.
4. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal odlewany.
5. Każdy uczestnik podczas weryfikacji w biurze zawodów otrzyma pakiet startowy:
(koszulka, woda, baton materiały, reklamowe).
6. Po biegu będą losowane nagrody rzeczowe oraz VOUCHERY .
VIII Warunki uczestnictwa
1. Organizator ustala limit uczestników na 250 osób(decyduje kolejność zgłoszeń).
2. Prawo startu w biegu mają uczestnicy którzy:
• w dniu startu mają ukończone 18 lat (kat. K i M 16-19–niepełnoletni za zgodą
Opiekuna),
• dokonają rejestracji online na stronie: elektronicznezapisy.pl lub dokonają
rejestracji w dniu imprezy (11.11.2021 r.) w Biurze Biegów do godz. 11.30,
• przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu
lub złożą oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu. Zaleca się
wcześniejsze indywidualne i na koszt własny przeprowadzenie badań lekarskich
pod kątem zdolności do udziału w rywalizacji sportowej.
3. Opłata startowa:
• 40 złotych – do 3 listopada,
• 60 złotych – w dniu Imprezy,
• osoby, które do dnia 03.11.2021 r. nie dokonają opłaty startowej przez
system elektronicznezapisy.pl mogą wystartować w biegu po dokonaniu opłaty
w biurze zawodów w wysokości 60 zł.Rezerwujemy łącznie tylko 30 pakietów.
• Mieszkańcy Gminy Osiek zostają zwolnieni z opłaty startowej.


4. Uczestnicy biegu 5,7 km zobowiązani są do przypięcia numeru startowego
w widoczny sposób na przedniej części stroju startowego (na wysokości klatki
piersiowej). Zabrania się zaginania lub zakrywania części numeru startowego pod
groźbą nieklasyfikowania.
5. Ustala się limit czasu na pokonanie trasy biegu i wynosi on 50 minut. Jeśli zawodnik
nie ukończy biegu w limicie czasu nie będzie klasyfikowany.
6. Dekoracja nastąpi o godzinie 13.00.
7. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
uczestnictwa.
8. Wraz z niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy PZLA.
IX Przebieralnie i depozyt
1. Przebieralnie dla Uczestników Imprezy znajdować się będą w oznakowanych
miejscach w namiocie.
2. Depozyt będzie znajdować się przy Biurze zapisów.
X Postanowienia końcowe.
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczna w trakcie trwania biegu.
3. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW).
4. Uczestnicy zobowiązują się do wykonywania poleceń służb porządkowych
i organizatorów.
5. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu odbywania się biegu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów wykonywanych
podczas zajęć do celów organizacyjnych, marketingowych.
7. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a także
stosowania się do poleceń osób z obsługi technicznej biegu rekreacyjnego.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego
regulaminu oraz odwołania biegu z przyczyn niezależnych od Organizatora.
9. Podczas odbioru nagród każdy zawodnik musi mieć widoczny numer startowy
przypięty do koszulki.
10. Bieg poprowadzi pilot.
11. Organizator może zwiększyć pulę nagród do losowania oraz dla uczestników.
12. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator – e-mail: kultura@osiek.gda.pl
tel. 695 282 101.
XI Regulamin klasyfikacji drużynowej
1. W klasyfikacji drużynowej w dniu 11.11.2021r. mogą wziąć udział drużyny
reprezentujące firmy, instytucje oraz grupy zawodników startujące pod wspólną
nazwą.
2. Drużyna składa się z minimum 5 osób (3+2) Organizator nie określa górnej granicy
liczby członków drużyny- zgodnie z regulaminem IV Biegowego Grand Prix
Kociewia.
3. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin II
Kociewski Bieg Niepodległości. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną
drużynę. 4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która:
• decyduje o składzie drużyny,
• występuje w imieniu drużyny,
• kontaktuje się z organizatorami Biegu.
5. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę pięciu najlepszych czasów netto
osiągniętych przez jej zawodników, w tym dwóch przedstawicieli płci przeciwnej.
Wygrywa drużyna, której suma 5 najlepszych czasów jest najmniejsza. W przypadku,
gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników reprezentujących drużynę, nie będzie ona
klasyfikowana.
6. Kapitan potwierdza zgłoszenie drużyny w Biurze uczestnictwa.
7. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się
podziału na kategorie wiekowe. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji
wewnętrznych klasyfikacji w ramach klasyfikacji drużynowej.
8. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji
w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zawodników, którzy
ukończyli bieg (wyższa liczba zawodników – wyższe miejsce), a następnie czasy
najlepszych zawodników w drużynie.
9. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie,
o ewentualnych zmianach Organizator poinformuje w dniu biegu.

UWAGA
Zawodnicy i kapitanowie drużyn zwróćcie uwagę na już wpisane przez zarejestrowanych
biegaczy nazwy drużyn. Osoby dopiero zapisujące się prosimy o dokładne wprowadzenie
poprawnej nazwy drużyny, którą chcecie reprezentować. Błędnie podana drużyna będzie
skutkować nieklasyfikowaniem zawodnika w klasyfikacji drużynowej. Ta uwaga nie dotyczy
klasyfikacji indywidualnej.
Organizatorzy