IX DYCHA ANNY WAZÓWNY


1. CEL ZAWODÓW
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, oraz pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Promocja walorów architektonicznych i krajobrazowych Brodnicy, Powiatu Brodnickiego oraz Gminy Brodnica w Polsce i zagranicą.
Propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Brodnicy i okolic oraz zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu.
2. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie „Brodnica Biega”
3. TERMIN I MIEJSCE:
BIEG 5 i 10 km oraz start Nordic Walking – 5 km.
Bieg na 5 i 10 km, Nordic Walking – 5 km oraz biegi towarzyszące dla dzieci odbędą się 2 lipca 2022 na ul. Królowej Jadwigi 1, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy (OSiR). Start biegów na 5 i 10 km o godz. 14.00 (zbiórka godz. 13:50)
Start i meta biegów 5 i 10 km oraz Nordic Walking na ul. Królowej Jadwigi 1, na bieżni lekkoatletycznej stadionu OSiR. Start Nordic Walking na 5 km odbędzie się tuż po starcie biegaczy na 5 i 10 km.
BIEGI DLA DZIECI
Biegi dla dzieci odbędą się 2 lipca 2020, z podziałem na kategorie wiekowe:
-> do lat 6 (100 m) – start 12:10
-> 7-9 (200 m) – start 12:20
-> 10-12 (400 m) – start 12:30
-> 13-15 (400 m) – start 12:40
Start i meta biegów dziecięcych na terenie OSiR w Brodnicy (bieżnia lekkoatletyczna).
Zbiórka do biegów godz.12:00 na płycie stadionu OSiR. Dzieci bez opłaty startowej.
Każde dziecko należy zarejestrować pod podanym linkiem:
Pomiar czasu zawodników na 5 i 10 km oraz Nordic Walking – 5 km, odbędzie w dwóch wariantach, brutto od strzału startera oraz netto od przebiegnięcia przez zawodnika przez linie startu. Klasyfikacja prowadzona będzie wg czasu brutto. Po biegu każdy uczestnik dostanie sms-a z uzyskanym rezultatem.
Bezpieczeństwo uczestników biegów.
Limit czasu na ukończenie biegów: na 5 km – 50 min, 10km – 90 min, Nordic Walking – 5 km – 60 min.
Osoby, które ukończą rywalizację po limicie czasu nie będą klasyfikowane.
Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego.
Każdy zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
Zawodnicy winni stosować się do poleceń pracowników obsługi biegów, czyli sygnalistów i Policji.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników. Uczestnicy biegów startują na własną odpowiedzialność.
4. TRASA
Trasa biegów na 5 i 10 km oraz Nordic Walking – 5 km o nawierzchni asfaltowej, oznakowana co 1 km, prowadzi ulicami miasta Brodnicy i zostanie na czas biegu wyłączona czasowo z ruchu.
5. UCZESTNICTWO
Zgoda dla uczestników poniżej 18 roku życia Osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia dodatkowo muszą posiadać zgodę od opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu na 5 i 10 km oraz Nordic
Walking – 5 km. Zawodnicy ubezpieczają się na czas zawodów na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH
Podczas rejestracji proszę okazać DOWÓD WPŁATY.
Zgłoszenia przyjmowane w systemie internetowym poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
Zgłoszenia on-line zostaną zawieszone 28 czerwca 2022 roku o godz 23:59. Po tym terminie zgłoszenia on-line nie będą możliwe. W dniu zawodów w biurze przy ul. Królowej Jadwigi 1 (OSiR) będą wydawane pakiety i numery startowe w godzinach od 9:00 do 13:20. Przewiduje się limit 500 zawodników. Za uczestnictwo w biegu każdy zawodnik otrzyma medal.
Uwaga: Zgłoszenie możliwe w dniu zawodów w biurze przy ul. Królowej Jadwigi 1 (OSiR) od 9:00 do 13:20. Zawodnicy zgłaszający się w dniu zawodów nie otrzymują pakietu startowego. Za uczestnictwo w biegu każdy zawodnik otrzyma medal.
Odbiór pakietów startowych dla dzieci możliwy tylko do godz.12:00
7. OPŁATA STARTOWA:
a) Opłata startowa – bieg na 10 km oraz Nordic Walking – 5 km
Dla mieszkańców powiatu brodnickiego opłata startowa wynosi 30 zł.
Opłata startowa dla osób spoza powiatu brodnickiego które zarejestrowały się do 28 czerwca 2022 r. do godz. 23:59 wynosi 40 zł i musi być uiszczona do 28 czerwca 2022 r. do godz. 23:59. Kwota w całości przeznaczona przez organizatora na cel charytatywny przelewem na konto Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy, nr konta 85 9484 1150 0002 7100 2000 0001
Tytułem „Bieg Anny Wazówny, imię i nazwisko uczestnika, dystans”.
b) Opłata startowa w dniu zawodów – bieg na 10 km i Nordic Walking – 5 km
Opłata startowa dla osób, które zarejestrują się w dniu zawodów wynosi 60 zł i obejmuje wszystkich uczestników biegu. Kwota w całości przeznaczona przez organizatora na cel charytatywny dla Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski ul. Wyspiańskiego 13 , 87-300 Brodnica.
c) Opłata startowa – bieg na 5 km
Dla mieszkańców powiatu brodnickiego opłata startowa wynosi 30 zł.
Opłata startowa dla osób spoza powiatu brodnickiego które zarejestrowały się do 28 czerwca 2020 r. do godz. 23:59 wynosi 40 zł i musi być uiszczona do 28 czerwca 2020 r. do godz. 23:59. Kwota w całości przeznaczona przez organizatora na cel charytatywny przelewem na konto Stowarzyszenia “BRODNICA BIEGA”
Bank BGŻ BNP Paribas, nr konta 61 1600 1462 1838 1789 7000 0001
Tytułem „Bieg Anny Wazówny, imię i nazwisko uczestnika, dystans”.
d) Opłata startowa w dniu zawodów – bieg na 5 km
Opłata startowa dla osób, które zarejestrują się w dniu zawodów wynosi 60 zł i obejmuje wszystkich uczestników biegu. Kwota w całości przeznaczona przez organizatora na cel charytatywny dla Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski ul. Wyspiańskiego 13 , 87-300 Brodnica.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesienia na innego zawodnika.
8. KATEGORIE
Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn OPEN na 5 i 10 km: tylko
pierwsze miejsca. (nagrody nie dublują się w kategoriach wiekowych).
Klasyfikacja kobiet na 5 km:
K20 – od 16 do 29 lat
K30 – od 30 do 39 lat
K40 – od 40 do 49 lat
K50 – od 50 do 59 lat
K60 – od 60 do 69 lat
K70 + – od 70 lat i wyżej
Klasyfikacja mężczyzn na 5 km:
M20 – od 16 do 29 lat
M30 – od 30 do 39 lat
M40 – od 40 do 49 lat
M50 – od 50 do 59 lat
M60 – od 60 do 69 lat
M70+ – od 70 lat i wyżej
Klasyfikacja kobiet na 10 km:
K20 – od 16 do 29 lat
K30 – od 30 do 39 lat
K40 – od 40 do 49 lat
K50 – od 50 do 59 lat
K60 – od 60 do 69 lat
K70+ – od 70 lat i wyżej
Klasyfikacja mężczyzn na 10 km:
M20 – od 16 do 29 lat
M30 – od 30 do 39 lat
M40 – od 40 do 49 lat
M50 – od 50 do 59 lat
M60 – od 60 do 69 lat
M70+ – od 70 lat i wyżej
Klasyfikacja dzieci do lat 15 z podziałem na kategorie wiekowe: do 6 lat (100 m),
7-9(200 m), 10-12(400 m) 13-15(400 m).
Klasyfikacja najszybsza brodniczanka i najszybszy brodniczanin.
Klasyfikacja Nordic Walking – 1 miejsce OPEN Kobiet i Mężczyzn.
9. NAGRODY
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg na 5 i 10 km oraz Nordic Walking – 5 km otrzymają pamiątkowe medale, specjalnie bite na tę okazję i wykonane przez dzieci z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brodnicy.
W biegach dziecięcych nagrody rzeczowe za miejsca od 1 do 3 w wymienionych kategoriach wiekowych: do lat 6, 7-9, 10-12, 13-15.
Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród po biegach odbędzie się przy ul. Królowej Jadwigi w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy (OSiR), o godzinie 16:00, w razie niepogody ceremonia odbędzie się w hali “Księżniczka” OSiR. Nagradzane będą osoby, które w swoich kategoriach zajęły pierwsze miejsca. Dotyczy to zarówno biegu 5, 10 km i startu Nordic Walking.
Nagrody osób, które w poszczególnych klasyfikacjach zajęły pierwsze miejsce a osoby te będą nieobecne przy ceremonii wręczania nagród, przejdą do puli losowania z numerów startowych dla wszystkich uczestników biegu.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Pomiar czasów z wykorzystaniem chipów (po biegu obowiązkowy zwrot chipów.) Organizator zapewnia depozyt, prysznice, parking, napoje na trasie oraz posiłek regeneracyjny dla wszystkich uczestników biegu. Również na mecie biegu będzie można skorzystać z darmowego masażu. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania biegów. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi. Osoby, które nie dopełnią tego warunku nie będą sklasyfikowane. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Przetwarzanie danych, o którym mowa obejmuje również publikację:
imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegów rozstrzyga organizator biegu. Jego decyzje są ostateczne.