Bieg Osiecki

REGULAMIN

Bieg Osiecki – Osiek 25 czerwca 2022 r.

I Organizatorzy i Partnerzy:

 1. Organizator: Gmina Osiek, LLKS Ziemi Kociewskiej w Skórczu
 2. Partnerzy: Powiat Starogardzki, Pomorskie Zrzeszenie LZS Gdańsk, Wieści z Kociewia, Dziennik Bałtycki, Stowarzyszenie Aktywni Kociewiacy.

II Cele biegu

 1. Promocja Gminy Osiek.
 2. Promocja zdrowego stylu życia poprzez bieg dla zdrowia.
 3. Aktywizacja społeczeństwa.

III Termin i miejsce

 1. Osiek, dnia 25 czerwca 2022 r.
 2. Start biegu: ul. Partyzantów Kociewskich 51, 83-221 Osiek (przy Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku) 25 czerwca 2022 r. – godzina 10.00.

IV Biuro Biegu

Biuro biegu mieścić się będzie w namiocie przy budynku PSP, ul. Partyzantów Kociewskich 51, 83-221 Osiek, czynne w godz. 7.30-9.30.

V Trasa biegu

Dystans 10 km ulicami Osieka oraz drogami gruntowymi i leśnymi.

START → PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIEKU, UL. PARTYZANTÓW KOCIEWSKICH 51

→ DROGA POWIATOWA nr 2720G W KIERUNKU WIERZBIN (3,7 KM ASFALTEM)

→ SKRĘT W LEWO W KIERUNKU LEŚNICZÓWKI KARCZNIA

→ PROSTO

→ PROSTO

→ W LEWO W KIERUNKU JEZIORA SŁONEGO (3,8 KM DROGAMI LEŚNYMI)

→ W LEWO W KIERUNKU DOBREGO BRATA

→ PROSTO W KIERUNKU UL. PARTYZANTÓW KOCIEWSKICH

→ META PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIEKU, UL. PARTYZANTÓW KOCIEWSKICH 51 (2,5 KM DROGĄ ASFALTOWĄ)

VI Klasyfikacje biegu

Klasyfikacje  prowadzone będą w następujących kategoriach:

 1. Generalna Kobiet i Mężczyzn OPEN.
 2. Najlepsza Mieszkanka Gminy Osiek i Najlepszy Mieszkaniec Gminy Osiek.
 3. Wiekowe:

Mężczyźni:                                                      Kobiety:

M – 16-19                                                        K – 16-19

M – 20-29                                                        K – 20-29

M – 30-39                                                        K – 30 – 39

M – 40-49                                                        K – 40-49

M – 50-59                                                        K – 50-59 

M – 60-69                                                       K – 60 i więcej

M – 70 i starsi

VII Pomiar czasu

 1. Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów brutto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety przez każdego uczestnika.
 2. Aby pomiar czasu był skuteczny należy otrzymany (wypożyczony nieodpłatnie
  w biurze zawodów) elektroniczny chip umieścić na prawej lub lewej nodze tak,
  aby finalnie znajdował się on maksymalnie około 20 cm od podeszwy stopy/buta.

VIII Nagrody  i inne świadczenia

 1. Trzy pierwsze osoby w kategoriach generalnych OPEN kobiet i mężczyzn otrzymają puchar i nagrodę rzeczową.
 2. W kategoriach wiekowych K i M – miejsca I – III puchary i nagrody rzeczowe.
 3. W kategorii Najlepsza Mieszkanka Gminy Osiek i Najlepszy Mieszkaniec Gminy Osiek nagrody rzeczowe.
 4. Uczestnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej OPEN, nie będą nagrodzeni w kategoriach wiekowych.
 5. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.
 6. Każdy uczestnik podczas weryfikacji w biurze zawodów otrzyma pakiet startowy: (materiały reklamowe).
 7. Po biegu będą losowane nagrody rzeczowe spośród wszystkich uczestników.

IX Warunki uczestnictwa

 1. Organizator ustala limit uczestników na 150 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).
 2. Prawo startu w biegu mają uczestnicy którzy:
 • w dniu startu mają ukończone 18 lat (kat. K i M 16-19 – niepełnoletni za zgodą Opiekuna),
 • dokonają rejestracji online na stronie: elektronicznezapisy.pl lub dokonają rejestracji w dniu imprezy (25.06.2022 r.) w Biurze Biegu do godz. 9.30,
 • przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu lub złożą oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu. Zaleca się wcześniejsze indywidualne i na koszt własny przeprowadzenie badań lekarskich pod kątem zdolności do udziału w rywalizacji sportowej.
 1. Opłata startowa:
 • 45 złotych – do 30 maja 2022,
 • 55 złotych – od 1 czerwca 2022 do 18 czerwca 2022,
 • 65 złotych –w dniu Imprezy,
 • osoby, które  do  dnia  18.06.2022 r. nie  dokonają  opłaty startowej przez  system elektronicznezapisy.pl mogą  wystartować w  biegu po dokonaniu opłaty w biurze zawodów w wysokości 65 zł. Rezerwujemy łącznie tylko 30 pakietów.
 • Mieszkańcy Gminy Osiek zostają zwolnieni z  opłaty startowej.
 1. Uczestnicy biegu  10 km zobowiązani są do przypięcia numeru startowego
  w widoczny sposób na przedniej części stroju startowego (na wysokości klatki piersiowej). Zabrania się zaginania lub zakrywania części numeru startowego pod groźbą nieklasyfikowania.
 2. Podczas biegu należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo innych uczestników.
 1. Ustala się limit czasu na pokonanie trasy biegu i wynosi on 100 minut. Jeśli zawodnik nie ukończy biegu w limicie czasu nie będzie klasyfikowany.
 2. Dekoracja nastąpi  o godzinie 12.00.
 3. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu uczestnictwa.
 4. Wraz z niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy PZLA.

X Przebieralnie i depozyt

 1. Przebieralnie dla Uczestników Imprezy znajdować się będą w oznakowanych miejscach w namiocie.
 2. Depozyt będzie znajdować się  przy Biurze zapisów.

XI Postanowienia końcowe.

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania biegu.
 3. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 4. Uczestnicy zobowiązują się do wykonywania poleceń służb porządkowych
  i organizatorów.
 5. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu odbywania się biegu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć, filmów wykonywanych podczas zajęć do celów organizacyjnych, marketingowych.
 7. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a także stosowania się do poleceń osób z obsługi technicznej biegu rekreacyjnego.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz odwołania biegu z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 9. Podczas odbioru nagród każdy zawodnik musi mieć widoczny numer startowy przypięty do koszulki.
 10. Bieg poprowadzi pilot.
 11. Organizator może zwiększyć pulę  nagród do losowania oraz  dla  uczestników.
 12. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator – e-mail: kultura@osiek.gda.pl   
  tel. 695 282 101.